Alternativni marketinški kanali i buduće tehnologije

Naziv predmeta
Alternativni marketinški kanali i buduće tehnologije
Oznaka predmeta
10411
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Krešimir Žnidar
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama komunikacije i marketinga interesnih organizacija te im približiti tehnike i alat koje interesne organizacije upotrebljavaju. Poseban naglasak će biti stavljen na digitalne medijske strategije koje, zbog različitih razloga, igraju značajnu ulogu u kampanjama interesnih organizacija. Do kraja kolegija studenti će biti u mogućnosti prepoznati, pratiti i razumjeti kampanje koje se odvijaju kako na lokalnoj razini, tako i globalno te biti u mogućnosti sami postaviti osnove kampanje neke interesne organizacije. Budući da se, posebno u politici, poseban naglasak stavlja na personalizaciju i brandiranje, u sklopu kolegija studenti će biti u prilici upoznati se s temeljnim elementima brandiranja interesnih organizacija i izgradnje osobe kao branda. Studenti će dobiti detaljne upute o tome kako definirati cilj, postaviti strategiju i odabrati najbolje tehnike za ostvarenje interesa kojega pojedina skupina zastupa. U sklopu kolegija, razmatrat će se moralne i etičke implikacije u komunikaciji i marketingu interesnih organizacija. Nastavni i pedagoški rad na predmetu temelje se na prikazu uspješnih i neuspješnih praksi iz područja komunikacije i marketinga interesnih organizacija, analizi studija slučaja i raspravama.
Sadržaj
Uvod u marketing, The customer journey/put kupca, 1. Dio, The customer journey/put kupca, 2. Dio, Poznavanje potrošača, Vrste marketinga, 1. Dio, Vrste marketinga, 2. Dio, Analogno alternativni marketing, Razvoj tehnologije i povezanost marketinga, Nove tehnologije, 1. Dio, Nove tehnologije, 2. Dio, Što je ispred nas, Integracija tehnologije i potrošača, Strateški pristup (novom) marketingu, 1. Dio, Strateški pristup (novom) marketingu, 2.dio, Trendovi i budućnost
Osnovna literatura:
1. Simon Sinek: Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Penguin Books, 2011.
2. Michio Kaku: Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100, Doubleday, 2011.
Preporučena dopunska literatura
1. Ryan Holiday: Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of PR, Marketing, and Advertising, Profile Books LTD, 2014.

Minimalni ishodi učenja

 1. Interpretirati svaku fazu Puta kupca.
 2. Preispitati razliku između branding i performance marketinga.
 3. Ocijeniti primjenu novih/alternativnih tehnologija u pristupu marketingu te mogućnosti njihove evidencije.
 4. Ocijeniti značaj multi-screen svijeta u marketinškom smislu s aspekta kompanija i aspekta korisnika.
 5. Preispitati odrednice temeljne psihologije modernog klijenta.
 6. Ocijeniti alternativnie pristupa promociji (ne mainstream medije)
 7. Kreirati bazičnu marketinšku strategiju razmišljajući na način razvijen kolegijem za jedan fizički proizvod i jednu uslugu, oboje na lokalnom nivou.

Željeni ishodi učenja

 1. Procijeniti koncept Puta kupca, svaku pojedinu fazu procesa i njenu važnost u ukupnoj strategiji.
 2. Interpretirati razliku između branding i performance marketinga te njihovu koegistenciju uz jasne primjere i elaboraciju dobrih i loših strana primjera.
 3. Argumentirati mogućnost primjene alternativnih tehnologija (analognih i digitalnih) marketinške svrhe uz jasne primjere i elaboracije pristupa.
 4. Valorizirati svaki screen/ekran, gdje je i zašto važan te radi čega je bitan integralni pristup istom.
 5. Kritički prosuđivati način inkorporacije psihologije modernog klijenta u postavke kolegija obzirom na fazu Puta kupca te kanal kojim se pristupa.
 6. Valorizirati pristup promociji robe/usluge korištenjem isključivo alternativnih pristupa promociji.
 7. Kreirati potpuno razvijenu marketinšku strategiju, kroz Put kupca i mnogostruke dodirne točke, koristeći alternativne tehnologije i pristupe, marketinšku strategiju za jedan fizički proizvod i jednu uslugu, oboje na globalnom nivou.