Alternativni marketinški kanali i buduće tehnologije

Naziv predmeta
Alternativni marketinški kanali i buduće tehnologije
Oznaka predmeta
08411
Semestar
3
Status predmeta
Izborni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Krešimir Žnidar
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama komunikacije i marketinga interesnih organizacija te im približiti tehnike i alat koje interesne organizacije upotrebljavaju. Poseban naglasak će biti stavljen na digitalne medijske strategije koje, zbog različitih razloga, igraju značajnu ulogu u kampanjama interesnih organizacija. Do kraja kolegija studenti će biti u mogućnosti prepoznati, pratiti i razumjeti kampanje koje se odvijaju kako na lokalnoj razini, tako i globalno te biti u mogućnosti sami postaviti osnove kampanje neke interesne organizacije. Budući da se, posebno u politici, poseban naglasak stavlja na personalizaciju i brandiranje, u sklopu kolegija studenti će biti u prilici upoznati se s temeljnim elementima brandiranja interesnih organizacija i izgradnje osobe kao branda. Studenti će dobiti detaljne upute o tome kako definirati cilj, postaviti strategiju i odabrati najbolje tehnike za ostvarenje interesa kojega pojedina skupina zastupa. U sklopu kolegija, razmatrat će se moralne i etičke implikacije u komunikaciji i marketingu interesnih organizacija. Nastavni i pedagoški rad na predmetu temelje se na prikazu uspješnih i neuspješnih praksi iz područja komunikacije i marketinga interesnih organizacija, analizi studija slučaja i raspravama.
Sadržaj
P1: UVOD U MARKETING. Pristup marketingu iz perspektive online generacije (generacija Z). V1: Studije slučaja: stari marketinški ciljevi ispunjeni novim strategijama P2: THE CUSTOMER JOURNEY/PUT KUPCA, 1. DIO: Tko je kupac. Zašto postoji i koja je njegova uloga. Što je Put kupca/Customer Journey. Koje su faze istoga. Razlike u pristupu ovisno o proizvodu/usluzi. Razlike u pristupu ovisno o ciljanoj skupini. Uloga više ekrana u Putu kupca. V2: Razrada Top level Puta kupca za odabrani proizvod/uslugu ovisno o proizvodu/ciljnoj skupini/kanalu. P3: THE CUSTOMER JOURNEY/PUT KUPCA, 2. DIO: Prolazak kroz četiri faze. Awareness/Svjesnost. Consideration/Razmatanje. Purchase/Kupovina. Loyalty/vjernost. Interkonekcija i suživot faza. V3: Razrada po fazama Puta kupca na temelju V1. P4: POZNAVANJE POTROŠAČA: Moderni potrošač. (Ne)Pažnja i vrijeme. Mjesta na kojima se nalazi fizički i misaono u svakom trenutku. Bitni elementi iz perspektive potrošava u svakoj od faza Puta kupca. V4: Izrada persone – tipičnog prosječnog potrošača na kojeg ciljamo. Analiza mogućeg ponašanja – projekcije i rasprava. P5: VRSTE MARKETINGA, 1. DIO: Dioba na Performance i Branding marketing. Koji tip kompanije bi koristio koju vrstu i kada. Interkonekcija. Važnost mjerenja i analize. Analitički pojmovi u modernom marketingu. V5: Izrada mape za oba tipa po želji uz izbor dvije kompanije. Diskusija o tome iz kojeg smjera krenuti. P6: VRSTE MARKETINGA, 2. DIO: Metrike Performance marketinga. Metrike Branding marketinga. Multi ekranski pristup. Važnost dugoročnog pogleda. Izazovi u metrici i kako im integralno pristupiti. V6: Nastavak na V5 uz dodatak metrike i dugoročnog pogleda. P7: ANALOGNO ALTERNATIVNI MARKETING: Metode marketinga bez uređaja s ekranom, a da nisu mainstream. Word of mouth. Prirodni fenomeni. Svjetlo, zvuk i miris. Iskorištavanje elemenata oko sebe. V7: Nastavak na V6 u smislu pristupa alternativnim putem. P8: RAZVOJ TEHNOLOGIJE I POVEZANOST MARKETINGA: Razvoj tehnologije u posljednjih 30 godina. Razvoj pristupa marketingu u posljednjih 30 godina. Ubrzanje i očekivanja. V8: Pretraga za starim i novim kampanjama iste kompanije. Zajednička diskusija u razlici pristupa. P9: NOVE TEHNOLOGIJE, 1. DIO: Razvoj tehnologija u posljednjih 10 godina. Izvori financiranja. Zašto se i kako razvijaju tehnologije. Primjeri u opipljivom svijetu (uređaji) i neopipljivom (usluge). Važnost inovacija za ljudski rod. V9: Osmišljavanje Top line jednog proizvoda ili usluge koja ne postoji (ili student/ica za nju nije čuo). P10: NOVE TEHNOLOGIJE, 2. DIO: Dublja razdioba i primjeri proizvoda i usluga koji su se razvili nedavno. Njihov utjecaj na život potrošača. Zamjenjivost/Nezamijenjivost. Uloga marketinga. V10: Nastavak na V9. Dublja razrada i uloga u životu potrošača proizvoda il iusluge razvijene u V9. P11: ŠTO JE ISPRED NAS: Trendovi. Što je iduće što dolazi. Važnost razvoja društva. Važnost lokacije i veličine. V11: Diskusija što se kod nas očekuje, koje promjene, proizvodi ili usluge bi promijenile život. P12: INTEGRACIJA TEHNOLOGIJE I POTROŠAČA: Rezime predavanja o pristupu i poznavanju (novog) potrošača, osnovama marketinga i Putu kupca. Rezime o alternativnim pristupima i modernim tehnologijama. Integracija sa strane tehnologija i potrošača. V12: Primjeri uspješnih pristupa i spajanja tehnologije i modernog potrošača. P13: STRATEŠKI PRISTUP (NOVOM) MARKETINGU, 1. DIO: Osnove strateškog marketinga. Kako se uklapa u tehnološki razvoj i koja je njegova uloga. Kako integralno pristupiti razvoju procesa unutar kompanije da bi se lakše doseglo potrošača. V13: Odabir kompanije na kojoj će se raditi samostalni rad, početak rada i integracija svega naučenog. P14: STRATEŠKI PRISTUP (NOVOM) MARKETINGU, 2.DIO: Strategija>taktika>operacije. Koji su elementi bitni za efikasan i efektivan pristup potrošaču od strateškog prema taktičkom do operativnog nivoa. V14: Izrada samostalnog rada na temelju kompanije odabrane u V13 i cijelog syllabusa – razvoj tehnologije i potrošača, pristupa marketingu (klasično i alternativno, offline i online). P15: TRENDOVI I BUDUĆNOST: (Naj)modernije tehnologije koje su se pojavile od početka kolegija. Promjene koje možemo očekivati sa strane tehnologije, potrošača i pristupa marketingu. Zaključak. V15: Rasprava.
Osnovna literatura:
1. Simon Sinek: Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Penguin Books, 2011.
2. Michio Kaku: Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100, Doubleday, 2011.
Preporučena dopunska literatura
1. Ryan Holiday: Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of PR, Marketing, and Advertising, Profile Books LTD, 2014.

Minimalni ishodi učenja

 1. Interpretirati svaku fazu Puta kupca.
 2. Preispitati razliku između branding i performance marketinga.
 3. Ocijeniti primjenu novih/alternativnih tehnologija u pristupu marketingu te mogućnosti njihove evidencije.
 4. Ocijeniti značaj multi-screen svijeta u marketinškom smislu s aspekta kompanija i aspekta korisnika.
 5. Preispitati odrednice temeljne psihologije modernog klijenta.
 6. Ocijeniti alternativnie pristupa promociji (ne mainstream medije)
 7. Kreirati bazičnu marketinšku strategiju razmišljajući na način razvijen kolegijem za jedan fizički proizvod i jednu uslugu, oboje na lokalnom nivou.

Željeni ishodi učenja

 1. Procijeniti koncept Puta kupca, svaku pojedinu fazu procesa i njenu važnost u ukupnoj strategiji.
 2. Interpretirati razliku između branding i performance marketinga te njihovu koegistenciju uz jasne primjere i elaboraciju dobrih i loših strana primjera.
 3. Argumentirati mogućnost primjene alternativnih tehnologija (analognih i digitalnih) marketinške svrhe uz jasne primjere i elaboracije pristupa.
 4. Valorizirati svaki screen/ekran, gdje je i zašto važan te radi čega je bitan integralni pristup istom.
 5. Kritički prosuđivati način inkorporacije psihologije modernog klijenta u postavke kolegija obzirom na fazu Puta kupca te kanal kojim se pristupa.
 6. Valorizirati pristup promociji robe/usluge korištenjem isključivo alternativnih pristupa promociji.
 7. Kreirati potpuno razvijenu marketinšku strategiju, kroz Put kupca i mnogostruke dodirne točke, koristeći alternativne tehnologije i pristupe, marketinšku strategiju za jedan fizički proizvod i jednu uslugu, oboje na globalnom nivou.