Bihevioralna ekonomija

Naziv predmeta
Bihevioralna ekonomija
Oznaka predmeta
10420
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
4
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
60
Ukupno
120
Nastavnici i suradnici
Darija Korkut, dipl. an.
mr. sc. Ratka Jurković, dipl. oec.
mr. sc. Nataša Trojak
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objasniti razliku između koncepta tradicionalne i bihevioralne ekonomije te objasniti kako bihevioralna ekonomija objašnjava čovjekovo ponašanje kroz prizmu iracionalnosti i ograničenja s kojima je suočen. Pri tome je važno studentima objasniti temeljne konstrukte na kojima je bihevioralna ekonomija izgrađena, poput motivacije, kognicije, percepcije, emocija, ličnosti i dr. Nadalje, kroz predmet će se ukazati na proces odlučivanja i izbora u različitim ekonomskim kontekstima, na utjecaj bihevioralne ekonomije u procesu organizacijskog ponašanja, na neuroekonomiju te na odnos i utjecaj javnih i državnih institucija i odluka na pojedinčevo ponašanje i odlučivanje. Na kraju, studenti će se baviti suvremenim istraživanjima i spoznajama u području bihevioralne ekonomije, što će ih osposobiti za samostalno razvijanje znanja u ovom novom i brzo razvijajućem području.
Sadržaj
Uvod i temeljni konstrukti bihevioralne ekonomije, odlučivanje i izbor, ograničena racionalnost, heuristike i pristranosti, organizacijsko ponašanje, neuroekonomija, javne politike, suvremena istraživanja i spoznaje iz bihevioralne ekonomije.
Osnovna literatura:
Polšek, D. (ur.) i Bovan, K. (ur.) (2014): Uvod u bihevioralnu ekonomiju, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Preporučena dopunska literatura
1. Camerer, C. F. (2003): Advances In Behavioral Economics, Princeton University Press.
2. Camerer, C., Loewenstein, G. and Prelec, D. (2005): Neuroeconomics: How Neuroscience Can Inform Economics, Journal of Economic Literature, Vol. XLIII , pp. 9–64
3. Kahneman, Daniel (2014): Misliti, brzo i sporo
4. Ariely, Dan (2009): Predvidljivo iracionalni: Nevidljive sile koje upravljaju našim odlukama
5. Kahneman, D. and Tversky, A. (1979): Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, Vol. 47, No. 2., pp. 263-292.
6. Kahneman, D. (2003): Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economic, The American Economic Review, Vol. 93, No. 5, pp. 1449-1475.

Minimalni ishodi učenja

 1. Utvrditi područja koja obrađuje područje bihevioralne ekonomije te njezin razvoj.
 2. Interpretirati temeljne konstrukte bihevioralne ekonomije.
 3. Izvršiti evaluaciju elemenata na kojima se temelji odlučivanje i izbor pojedinca.
 4. Obrazložiti razloge zbog kojih se pojedinci ponašaju na način na koji se ponašaju i osnove neuroekonomije.
 5. Ocijeniti utjecaj spoznaja iz područja bihevioralne ekonomije na organizacije i organizacijsko ponašanje.
 6. Ocijeniti načine na koje javne politike mogu utjecati na odlučivanje i ponašanje pojedinaca.
 7. Izvršiti evaluaciju suvremenih istraživanja i spoznaja iz područja bihevioralne ekonomije.

Željeni ishodi učenja

 1. Interpretirati zakonitosti bihevioralne ekonomije i područja njezine primjene u praksi.
 2. Interpretirati utjecaj temeljnih konstrukata bihevioralne ekonomije na ponašanje pojedinca.
 3. Kritički prosuđivati na koji način konstrukti bihevioralne ekonomije utječu na proces odlučivanja i izbor pojedinca.
 4. Ocijeniti razloge ponašanja pojedinca u ekonomskom kontekstu.
 5. Valorizirati organizacijske odluke u kontekstu bihevioralne ekonomije.
 6. Obrazložiti utjecaj javnih politika na odluke i ponašanje pojedinaca.
 7. Kritički prosuđivati suvremena istraživanja iz područja bihevioralne ekonomije.