Digitalno oglašavanje

Naziv predmeta
Digitalno oglašavanje
Oznaka predmeta
11314
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vanja Šebek, dipl. oec.
Nela Fegić
Cilj predmeta
Kolegij je osmišljen da studente uvede u svijet digitalnog oglašavanja na način da ih već otpočetka uči načinu digitalnog razmišljanja. Kroz program kolegija upoznat će se s različitim digitalnim kanalima, njihovim prednostima te mogućnostima integracije. Nastava sadrži veliku količinu praktičnih primjera i studija slučaja. Poseban fokus usmjeren je na digitalnog potrošača i njegove aktivnosti na internetu, prepoznavanje obrasca tih aktivnosti i digitalno marketinško djelovanje.
Sadržaj
Uvod u digitalno oglašavanje. Digitalna strategija. Komunikacija u digitalnoj promociji. Display oglašavanje. Oglašavanje na Youtube. Oglašavanje na društvenim mrežama. Facebook oglašavanje. Oglašavanje na Twitteru. Oglašavanje na Linkedinu. Mobilno oglašavanje. In game oglašavanje (IGA). Google analytics. Ostali načini oglašavanja. Pravila digitalnog oglašavanja. Budućnost digitalnog oglašavanja.
Osnovna literatura:
1. Ryan, D. and Jones, C.: Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation

Preporučena dopunska literatura
1. Kaushik A.: Web Analytics 2.0

Minimalni ishodi učenja

  1. Izabrati najbolju opciju digitalnog oglašavanja, vrednovati rezultate na razini digitalne kampanje.
  2. Oblikovati jednostavniju prikazivačku kampanju koristeći Google AdWords alat na način da se ona može vrednovati i usporediti s dosadašnjim kampanjama.
  3. Preporučiti pojedinu društvenu mrežu kao oglašivački kanal na temelju njihovih vrijednosti i količini dosega.
  4. Odabrati parametre mjerenja rezultata digitalnih kampanja i kritički prosuđivati rezultate za odabrani oglašivački kanal.
  5. Kritički prosuđivati oglašavanja na digitalnim mrežama u odnosu na etičke i pravne okvire te zadane norme za odabrani kanal.

Željeni ishodi učenja

  1. Izabrati najbolju opciju digitalnog oglašavanja, vrednovati rezultate na razini svakog pojedinog kanala digitalne kampanje.
  2. Oblikovati složenu i višekanalnu prikazivačku kampanju koristeći Google AdWords alat na način da se ona može vrednovati i usporediti s dosadašnjim kampanjama kao i unutar same sebe među angažiranim kanalima.
  3. Odabrati najbolji splet društvenih mreža za oglašivački nastup na temelju njihovih vrijednosti i količini dosega.
  4. Odabrati parametre mjerenja rezultata digitalnih kampanja i kritički prosuđivati rezultate za cjelokupnu digitalnu kampanju.
  5. Kritički prosuđivati oglašavanja na digitalnim mrežama u odnosu na etičke i pravne okvire te zadane norme za digitalnu kampanju u cjelini.