Diplomski rad

Naziv predmeta
Diplomski rad
Oznaka predmeta
11422
Semestar
4
Status predmeta
ECTS
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Samostalni rad
900
Ukupno
900
Nastavnici i suradnici
Cilj predmeta
Cilj izrade diplomskog rada je dokazati da student vlada stručnom terminologijom, da umije koristiti veći broj različitih izvora, da se umije služiti stručnom literaturom te da argumentirano obrani spoznaje do kojih je došao tijekom pisanja rada. U funkciji ostvarenja navedenog cilja, nužno je da se student pokaže da je usvojio opće ishode studijskog programa.
Sadržaj
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

    Željeni ishodi učenja