Dizajn razmišljanja 1: kreativnost i kritičko mišljenje

Naziv predmeta
Dizajn razmišljanja 1: kreativnost i kritičko mišljenje
Oznaka predmeta
10412
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Darija Korkut, dipl. an.
Cilj predmeta
Ovaj kolegij osposobljava studente za primjenu kreativnih analitičkih tehnika s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u marketingu. Uz iznalaženje ideja, kreativne analitičke tehnike omogućavaju studentima rješavanje poslovnog problema na konstruktivan način. Osposobiti studente za primjenu osnovnih načela kritičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja kako bi se smanjio utjecaj iracionalnog i subjektivnog rezoniranja, pristranosti, logičkih pogrešaka i mentalnih prečaca u zaključivanju i poslovnom odlučivanju.
Sadržaj
Instinktivne mentalne osobine, logičko rasuđivanje, heuristike i pristranosti, logičke pogreške, kreativnost, kritičko mišljenje.
Osnovna literatura:
Kopal, R.; Korkut, D. (2011): Kompetitivna analiza 2: strukturirane i kreativne analitičke tehnike, Zagreb: Comminus d.o.o. i Visoko učilište Effectus.
Preporučena dopunska literatura
1. Michalko, M. (2006): Thinkertoys: A Handbook of Creative Thinking Techniques, 2nd edition, Ten Speed Press Higgins, J. M. (2005): 101 Creativev Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business, New Management Pub Co., Revised edition.
2. Paul, R.; Elder, L. (2013): Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life, 2nd edition.
Damer, E. T. (2008): Attacking Faulty Reasoning: A Practcal Guide to Fallacy-Free Argument.

Minimalni ishodi učenja

 1. Kritički prosuditi značajke instinktivnih mentalnih osobina.
 2. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A.
 3. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe B.
 4. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe C.
 5. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema intuitivnim tehnikama.
 6. Preporučiti načine rješavanja tehnikama grupne inteligencije.
 7. Kritički prosuditi koncept kritičkog mišljenja.

Željeni ishodi učenja

 1. Ocijeniti razloge uvođenja kreativnih tehnika.
 2. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A.
 3. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe B.
 4. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe C.
 5. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema intuitivnim tehnikama.
 6. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema tehnikama grupne inteligencije.
 7. Vrednovati metodološki okvir za analizu i kritiku.