Integrirana marketinška komunikacija

Naziv predmeta
Integrirana marketinška komunikacija
Oznaka predmeta
11334
Semestar
5
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Mario Fraculj, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta jest približiti studentima osnovne koncepte integriranih marketinških komunikacija i prenijeti im znanja potrebna za upravljanje svim instrumentima komunikacijskog miksa u poslovnoj praksi, uključujući oglašavanje, odnose s javnošću, unapređenje prodaje, osobnu prodaju i direktni marketing. Učeći o specifičnim alatima marketinške komunikacije studenti će steći i dublji uvid u koncept marketinške i komunikacijske učinkovitosti te društvene odgovornosti marketinga i oglašavanja.
Sadržaj
Uvod u integrirane marketinške komunikacije. Branding. Kako funkcioniraju marketinške komunikacije. Planiranje marketinških komunikacija. Oglašavanje. Online komunikacije. Medijsko planiranje. Brand aktivacije. Direktni marketing. Odnosi s javnošću. Sponzorstva.Izložbe i sajmovi. Marketinška učinkovitost.Pravo i etika u marketinškim komunikacijama
Osnovna literatura:
Marketing Communications: A European Perspective, 6/E, 2017, De Pelsmacker, Geuens and Van Den Bergh
Preporučena dopunska literatura
Marketing Communications: discovery, creation and conversations, 7/E, 2017, Fill and Turnbull
Integrirana marketinška komunikacija, 2003, Kesić
Brilliant Marketing, 3/E, 2016, Hall

Minimalni ishodi učenja

  1. Utvrditi potrebu i benefite integracije marketinških komunikacija i ocijeniti glavne instrumente komunikacijskog miksa
  2. Povezati osnovne koncepte vezane uz planiranje marketinških komunikacija (segmentacija, targetiranje, pozicioniranje, postavljanje ciljeva i određivanje budžeta)
  3. Ocijeniti ulogu, vrste i ciljeve oglašavanja te usporediti nove oblike online komunikacija
  4. Usporediti ulogu i karakteristike odnosa s javnošću, unapređenja prodaje, osobne prodaje i direktnog marketinga kao alata komunikacijskog miksa.
  5. Prezentirati koncept komunikacijske učinkovitosti i društvene odgovornosti marketinga i oglašavanja.

Željeni ishodi učenja

  1. Preporučiti optimalnu konfiguraciju komunikacijskog miksa s obzirom na poslovnu situaciju i ciljeve branda
  2. Predložiti strukturu integriranog komunikacijskog plana i osmisliti komunikacijsku strategiju i taktike
  3. Valorizirati oglašivačku kampanju u offline i online kanalima sukladno situaciji branda
  4. Osmisliti i upravljati aktivnostima odnosa s javnošću, unapređenja prodaje, osobne prodaje i direktnog marketinga
  5. Analizirati i valorizirati marketinške kampanje s obzirom na standarde komunikacijske učinkovitosti i pravne i etičke dimenzije