Integrirana marketinška komunikacija

Naziv predmeta
Integrirana marketinška komunikacija
Oznaka predmeta
10334
Semestar
5
Status predmeta
Obvezni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Kolegij Integrirana marketinška komunikacija omogućava studentima da steknu dublji uvid u koncept i primjenu integrirane marketinške komunikacije. Uspješnim marketingom ne smatra se samo razvijanje dobrog proizvoda ili usluge, atraktivno određivanje cijene, napor da ga se učini prihvatljivim i dostupnim za ciljnu skupinu, već i komunikacija sa sadašnjim i potencijalnim kupcima i klijentima, maloprodavačima, dobavljačima, ostalim sudionicima te općom javnošću. Marketinški komunikacijski miks sastoji se od pet glavnih oblika komunikacije: oglašavanje, unapređenje prodaje, odnosi s javnošću/publicitet, osobna prodaja i direktni marketing. U ovom kolegiju se stječu znanja o značajkama, intenzitetu primjene i specifičnostima odabira odgovarajućih oblika integrirane marketinške komunikacije. Studenti će svladati umijeće upravljanja integriranom marketinškom komunikacijom te naučiti kako vješto koristiti specifične oblike i alate marketinške komunikacije u poslovnoj praksi.
Sadržaj
Uvod u integriranu marketinšku komunikaciju. Proces integrirane marketinške komunikacije. Komunikacijski proces i ponašanje potrošača. Upravljanje oglašavanjem. Oglašivački apeli. Masovni mediji i pomoćna oglašivačka sredstva. Media miks. Osobna prodaja i unapređenje prodaje. Direktni marketing i Internet. Odnosi s javnošću. Mjerenje učinkovitosti marketinške komunikacije. Marketinška komunikacija na tržištu poslovne potrošnje. Integrirana marketinška komunikacija na međunarodnom tržištu. Društveni, ekonomski i etički aspekti marketinške komunikacije. Društveno odgovorna marketinška komunikacija.
Osnovna literatura:
Integrirana marketinška komunikacija (dr. sc. Tanja Kesić)
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Upravljati aktivnostima integrirane marketinške komunikacije koristeći odgovarajuću marketinšku strategiju i taktiku.
 2. Odabrati odgovarajuće oblike marketinške komunikacije s ciljem postizanja specifičnih komunikacijskih ciljeva organizacije.
 3. Upravljati aktivnostima integrirane marketinške komunikacije u stvaranju imidža.
 4. Oblikovati i razraditi aktivnosti upravljanja oglašavanjem, objasniti specifičnosti oglašavanja, ciljeve i oblike oglašavanja.
 5. Odabrati i osmisliti odgovarajući media miks u skladu sa strategijom marketinške komunikacije.
 6. Oblikovati i razraditi aktivnosti osobne prodaje i unapređenja prodaje u skladu s potrebama potrošača
 7. Istražiti, oblikovati i preporučiti direktnu marketinšku komunikaciju na internetu.
 8. Argumentirati i oblikovati aktivnosti odnosa s javnošću u sklopu aktivnosti integrirane marketinške komunikacije.

Željeni ishodi učenja

 1. Upravljati aktivnostima integrirane marketinške komunikacije koristeći odgovarajuću marketinšku strategiju u skladu s trendovima u odabranoj djelatnosti.
 2. Odabrati odgovarajuće oblike marketinške komunikacije i argumentirati kako sinergija pozitivno utječe na učinkovitost IMK u odnosu na rezultate pojedinačnih oblika komunikacije.
 3. Upravljati aktivnostima integrirane marketinške komunikacije u stvaranju imidža i analiza elemenata koncepcije imidža i oblika komunikacije kojima je osnovni cilj stvaranje imidža proizvoda, usluge, marke ili organizacije.
 4. Oblikovati i razraditi aktivnosti upravljanja oglašavanje, objasniti specifičnosti oglašavanja, ciljeve i oblike oglašavanja i analizirati kreiranje oglasa preko analize motiva potrošača.
 5. Odabrati i osmisliti odgovarajući media miks u skladu sa strategijom marketinške komunikacije i analizirati učinkovitost pojedinih medija. Argumentirati specifičnosti marketinške komunikacije na međunarodnom tržištu.
 6. Oblikovati i razraditi aktivnosti osobne prodaje i unapređenja prodaje u skladu s potrebama potrošača te analizirati značajke osobne prodaje u uspješnim organizacijama.
 7. Istražiti, oblikovati i preporučiti direktnu marketinšku komunikaciju na internetu te uočiti prednosti i nedostatke interneta kao interaktivnog medija i kanala komunikacije.
 8. Argumentirati i oblikovati aktivnosti odnosa s javnošću u sklopu aktivnosti integrirane marketinške komunikacije te definirati načela funkcioniranja i planiranja odnosa s javnošću u praksi.