Integrirani marketing

Naziv predmeta
Integrirani marketing
Oznaka predmeta
10328
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Slavko Sić
mr. sc. Mario Fraculj, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objediniti ključne marketinške koncepte i objasniti sinergijske efekte integriranog marketinškog pristupa. Kroz predmet će studenti proći kroz cijeli proces i međuovisnosti razumijevanja potrošača, kreiranje strategije, stvaranja i isporuke vrijednosti, te izgradnje odnose s potrošačima.
Sadržaj
Razvoj marketinških strategija i planova Marketing-informacijski sustav Analiza tržišta krajnjih korisnika i poslovnog tržišta Segmentacija tržišta, pozicioniranje i diferencijacija Strategije proizvoda i usluga Marketing kao pokretač inovacija Cjenovne strategije Integrirani marketinški kanali Marketing u maloprodaji Integrirana marketinška komunikacija Analiza konkurencije i konkurentske strategije Međunarodni marketing Upravljanje marketinškom organizacijom
Osnovna literatura:
1. Dobrinić D., Gregurec I.: Integrirani marketing, 2016, FOI Varaždin
Preporučena dopunska literatura
1. Kotler P., Armstrong G.: Principles of Marketing, Global Edition, 17/E, 2017, Pearson
2. Kotler, Keller, Brady, Goodman and Hansen: Marketing Management 3rd edn, 3/E, 2016, Pearson
3. Kotler P., Keller K.L.: Marketing Management, Global Edition, 15/E, 2015, Pearson

Minimalni ishodi učenja

  1. Komentirati misiju, poslovni portfolio i marketinški plan.
  2. Ocijeniti plan istraživanja, te klasificirati čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača.
  3. Definirati ključne korake u izradi marketinških strategija.
  4. Definirati vrste i ulogu elemenata marketinškog miksa (proizvod, cijena, distribucija, promocija).
  5. Identificirati konkurentske kompanije i definirati osnovne konkurentske strategije.

Željeni ishodi učenja

  1. Osmisliti misiju, analizirati poslovni portfolio (kreirati BCG i SWOT matrice), te formulirati marketinški plan.
  2. Analizirati marketing-informacijski sustav te predložiti poboljšanja pojedinih elemenata.
  3. Usporediti sustave segmentiranja tržišta i generirati mape pozicioniranja, te odabrati odgovarajuću konkurentsku strategiju na temelju analize konkurencije.
  4. Analizirati marketinški miks, te predložiti prilagodbu njegovih elemenata ciljanom segmentu.
  5. Analizirati konkurentsku poziciju i definirati strategiju sukladno tržišnoj poziciji.