Komunikacijske i prezentacijske vještine

Naziv predmeta
Komunikacijske i prezentacijske vještine
Oznaka predmeta
10421
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Nebojša Stanić
Cilj predmeta
Komunikacijske vještine neizostavan su dio poslovnih procesa i odnosa. Cilj ovog predmeta je omogućiti studentima razumijevanje i interpretiranje komunikacijskog procesa, različitih oblika komunikacije te prezentacijskih vještina na poslovnu uspješnost. Pri tome će se detaljno analizirati i interpretirati specifičnosti interpersonalne, grupne i javne komunikacije. Nastavno na javnu komunikaciju, studenti će se upoznati s temeljima prezentacijskih vještina, pri čemu će naglasak biti na dva dijela procesa kreiranja uspješne prezentacije: priprema i izvedba prezentacija. U sklopu pripreme studenti će moći ocijeniti sve elemente uspješne prezentacije (publiku, poruku, priču, dizajn i medij prezentacije) te primijeniti spoznaje u pripremi vlastite prezentacije. U zadnjem dijelu, studenti će steći sposobnost kritičkog prosuđivanja održane prezentacije te kreiranje preporuka za korekcije i poboljšanja uspješnosti iste.
Sadržaj
1. INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 2. VJEŠTINE KOMUNICIRANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA 3. VJEŠTINE PISANJA RUTINSKIH, I POZITIVNIH PORUKA 4. VJEŠTINE PISANJA NEGATIVNIH PORUKA 5. OBLIKOVANJE PORUKA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 6. VJEŠTINE PISANJA UVJERAVAJUĆIH PORUKA, (EMOTIVNI I LOGIČKI APELI, MARKETINŠKE PRODAJNE PORUKE) 7. VJEŠTINE INERPERSONALNE KOMUNIKACIJE U RAZLIČITIM KONTEKSTIMA (KOMUNICIRANJE U MALIM GRUPAMA,…) 8. (ETIKA I KOMUNICIRANJE) 9. PERSUAZIJA (VAŽNOST, KOGNITIVNI PRISTUP, IZVOR PERSUAZIVNIH PORUKA, ETIČKA PITANJA,… MOĆ PSIHOLINGVISTIKE, PERSUAZIJA U POLITIČKIM KAMPANJAMA,..) 10. UMIJEĆE JAVNOG NASTUPA_ (DEFINIRANJE I BIRANJE CILJEVA, STRUKTURIRANJE GOVORA, HUMOR, … INTERPRETACIJA TEKSTA, POVEZIVANJE S PUBLIKOM PREKO RIJEČI, PREVLADAVANJE STRAHA, SAVEZNIŠTVO S PUBLIKOM,..) 11. PREZENTACIJSKE VJEŠTINE (VI I VAŠA PUBLIKA, SNAGA WIIFY, UPRAVLJANJE BRAINSTORMINGOM,…) 12. PRIPREMA PREZENTACIJE. (ODABIR STRUKTURE, OSVAJANJE PUBLIKE, VIZUALNE I GOVORNE TEHNIKE,…) 13. ODRŽAVANJE PREZENTACIJE: (UVJEŽBAVANJE PRIMJENE PRIPREMLJENIH FORMI I MATERIJALA, OVLADAVANJE TREMOM, ORGANIZACIJA VREMENA…) 14. ODRŽAVANJE PREZENTACIJE: (PREZENTIRANJE PRIPREMLJENIH MATERIJALA I ANALIZA ODRŽANE PREZENTACIJE.) 15. PRIČOM DO USPJEHA (PRIČA KOJA POKREĆE PUBLIKU, “KAKO OSVOJITI SRCA PUBLIKE”,…)
Osnovna literatura:
1. Gottesman, D.;Mauro, B.; (2006.) Umijeće javnog nastupa, Čakovec, Zrinski d.d.
2. Benoit, L.W.;Benoit, P.J.; (2013.),Persuazivne poruke, Jastrebarsko, Naklada Slap
3. Cialdini, R.B.;(2007.),Utjecaj/ znanost i praksa, Zagreb, Mate d.o.o.
4. Weissman, J.; (2006.), Prezentacijom do uspjeha, Zagreb, Mate d.o.o.
6. Borg, J.;(2010.), Moć uvjeravanja, Zagreb, Veble commerce
7. Guber, P. (2012.), Pričom do uspjeha, Zagreb, Tisak Profil
8. mr.sc. Stanić, N.; Predavački (radni) materijali
Preporučena dopunska literatura
1. Adubato, S.; DiGeronimo Foy, T.: (2004.),Govorite iz srca, Zagreb, Alinea
2. Burušić, J.; (2007.), Samopredstavljanje:taktike i stilovi, Jastrebarsko, Naklada slap
3. Davies, HB R.; (2008.) Mastering communications,Toronto, Springboards Books, Inc
4. Goleman, D.;(2013.), Emocionalna inteligencija,Zagreb, Mozaik knjiga,
5. Lloyd-Hughes, S.; (2013.),Govorništvo, Zagreb, Veble commerce
6. Navarro, J.; (2008.), Što nam tijelo govori, Zagreb, Mozaik knjiga
7. Pease, A.andB.; (2011.),Velika škola govora tijela, Zagreb,Mozaik knjiga d.o.o.
8. Rouse,J.; Rouse, S.; (2002.)Business communications,London, South-Western Cengage Learning
9. Summey, M.; Dawson, R.; (2008.),Weekend Millionaire secrets to Negotiating real Estate, NY,Mc Graw Hill

Minimalni ishodi učenja

 1. Interpretirati temeljne principe komunikacije.
 2. Interpretirati elemente interpersonalne komunikacije.
 3. Argumentirati značaj i specifičnosti grupne komunikacije.
 4. Obrazložiti elemente i faze procesa komunikacije pred publikom i u javnosti.
 5. Interpretirati elemente i faze pripreme uspješne prezentacije.
 6. Kritički prosuđivati elemente održane prezentacije.

Željeni ishodi učenja

 1. Ocijeniti komunikacijski proces i različite oblike komunikacije.
 2. Izvršiti evaluaciju utjecaja načina komunikacije na interpersonalne odnose.
 3. Kritički prosuđivati utjecaj komunikacije na intergrupne procese.
 4. Ocijeniti uspješnost govora ili nekog drugog oblika komunikacije u javnosti.
 5. Izvršiti evaluaciju svih elemenata pripremne faze prezentacije: publike, poruke, priče, dizajna i medija.
 6. Preporučiti korekcije i poboljšanja održanih prezentacija u svrhu povećanja njihove uspješnosti.