Komunikacijske i prezentacijske vještine

Naziv predmeta
Komunikacijske i prezentacijske vještine
Oznaka predmeta
10421
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Nebojša Stanić
Cilj predmeta
Komunikacijske vještine neizostavan su dio poslovnih procesa i odnosa. Cilj ovog predmeta je omogućiti studentima razumijevanje i interpretiranje komunikacijskog procesa, različitih oblika komunikacije te prezentacijskih vještina na poslovnu uspješnost. Pri tome će se detaljno analizirati i interpretirati specifičnosti interpersonalne, grupne i javne komunikacije. Nastavno na javu komunikaciju, studenti će se upoznati s temeljima prezentacijskih vještina, pri čemu će naglasak biti na dva dijela procesa kreiranja uspješne prezentacije: priprema i izvedba prezentacija. U sklopu pripreme studenti će moći ocijeniti sve elemente uspješne prezentacije (publiku, poruku, priču, dizajn i medij prezentacije) te primijeniti spoznaje u pripremi vlastite prezentacije. U zadnjem dijelu, studenti će steći sposobnost kritičkog prosuđivanja održane prezentacije te kreiranje preporuka za korekcije i poboljšanja uspješnosti iste.
Sadržaj
Općenito o pregovaranju i konfliktima, distributivno pregovaranje, integrativno pregovaranje, planiranje i osmišljavanje pregovaranja, psihologijski pojmovi i sadržaji u poslovnoj svakodnevici, modeli i načini komuniciranja, izvori i uloga moći u pregovaranju, persuazija, etika u pregovaranju, odnosi pregovaračkih strana i utjecaji na tijek pregovora, individualne i rodne razlike i utjecaji na pregovaranje, međunarodno i međukulturalno pregovaranje, teško premostive teškoće u pregovorima, teškoće koje proizlaze iz različitih pristupa pregovaranju, pomoć “treće strane” u rješavanju zastoja u pregovorima.
Osnovna literatura:
Hybels, S. and Weaver II, R.L.: COMMUNICATING EFFECTIVELY, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages; 11 edition, 2014.
Duarte, N.: HBR GUIDE TO PERSUASIVE PRESENTATIONS, Harvard Business Review Guides, 2012
Preporučena dopunska literatura
Rouse, M.J. and Rouse, S.: POSLOVNE KOMUNIKACIJE, Masmedia, Zagreb, 2005
Fox, R.: POSLOVNA KOMUNIKACIJA, Hrvatska sveučilišna naklada, Rijeka, 2006
Reardon, K.K.: INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA – GDJE SE MISLI SUSREĆU, Alinea, Zagreb, 1998.
Carnegie, D.: Kako steći komunikacijske vještine, VBZ, Zagreb, 2014

Minimalni ishodi učenja

 1. Interpretirati temeljne principe komunikacije.
 2. Interpretirati elemente interpersonalne komunikacije.
 3. Argumentirati značaj i specifičnosti grupne komunikacije.
 4. Obrazložiti elemente i faze procesa komunikacije pred publikom i u javnosti.
 5. Interpretirati elemente i faze pripreme uspješne prezentacije.
 6. Kritički prosuđivati elemente održane prezentacije.

Željeni ishodi učenja

 1. Ocijeniti komunikacijski proces i različite oblike komunikacije.
 2. Izvršiti evaluaciju utjecaja načina komunikacije na interpersonalne odnose.
 3. Kritički prosuđivati utjecaj komunikacije na intergrupne procese.
 4. Ocijeniti uspješnost govora ili nekog drugog oblika komunikacije u javnosti.
 5. Izvršiti evaluaciju svih elemenata pripremne faze prezentacije: publike, poruke, priče, dizajna i medija.
 6. Preporučiti korekcije i poboljšanja održanih prezentacija u svrhu povećanja njihove uspješnosti.