Kvantitativne metode u marketingu

Naziv predmeta
Kvantitativne metode u marketingu
Oznaka predmeta
11405
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Igor Kaluđer, dipl. oec.
Siniša Urošev
Cilj predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalnu primjenu kvantitativne analize i modeliranja u marketinškim istraživanjima. Studenti će steći teoretsko i praktično znanje o kvantitativnim metodama, znati prepoznati određene tipove problema te izabrati odgovarajuću metodu analize i modeliranja. Osobito je važno kroz primjere i vježbe razviti vještinu modeliranja realnih poslovnih problema iz domene marketinga.
Sadržaj
Uvod u kvantitativne metode. Vrste modela. Proces modeliranja. Definiranje problema, cilja i opsega istraživanja. Prikupljanje podataka. Primarni i sekundarni izvori. Mjerenje i skaliranje. Primarne mjerne skale. Komparativno skaliranje. Specifične skale. Dizajn upitnika. Uzorkovanje. Tehnike uzorkovanja. Uzorkovanje. Distribucije i intervali pouzdanosti. Deskriptivna statistika. Mjere prosjeka, disperzije i zaobljenosti. Neparametrijski testovi. Hi-kvadrat test. K-S. Wilcoxon. Korelacija. Dijagram rasipanja. Korelacijski koeficijent. Uvod u regresiju. Linearna regresija. Multipla regresija. Analiza kvalitete modela. Faktorska analiza. Clustering.
Osnovna literatura:
Malhotra, N.: Marketing Research: An Applied Approach, Prentice Hall, 2007.
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

  1. Vrednovati osnovne koncepre kvantitativnog modeliranja, prikupljanja podataka, mjernih skala te uzorkovanja u smislu primjenjivosti i korisnosti u marketinškim analizama
  2. Izabrati i interpretirati osnovne mjere centralne tendencije i disperzije u smislu primjenjivosti, interpretabilnosti i koristnosti za probleme iz domene marketinga.
  3. Izabrati i interpretirati osnovne aspekte korelacijske i regresijske analize
  4. Izabrati i interpretirati osnovne aspekte faktorske analize i razliku u odnosu na regresijsku analizu
  5. Izabrati i interpretirati osnovne aspekte clustering analize u marketingu

Željeni ishodi učenja

  1. Izabrati vrste modela i opće tehnike modeliranja za date probleme iz domene marketinga. Izabrati adekvatan statističkih alata. Izabrati mjerne skale te tehnike uzorkovanja.
  2. Izabrati, izmjeriti i kritički interpretirati odgovarajuće mjere deskriptivne statistike i neparametrijskih testova.
  3. Izabrati, izmjeriti i kritički interpretirati korelacijske i regresijske analize, procjene parametara, standardiziranih koeficijenata, signifikantnosti, prediktivnosti te analize reziduala
  4. Izabrati, izmjeriti i kritički interpretirati proceduru faktorske analize, uključivo formulaciju problema, korelacijsku matricu, izbor metode i broja faktora te rotaciju i interpretaciju faktora
  5. Izabrati, izmjeriti i kritički interpretirati proceduru za clustering analizu, uključivo formulaciju problema, izbor mjere udaljenosti, clustering algoritma te izbor broja clustera