Marketinške strategije na Internetu

Naziv predmeta
Marketinške strategije na Internetu
Oznaka predmeta
09408
Semestar
2
Status predmeta
Obvezni
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Goran Klepac
Branimir Dropuljić
dr. sc. Sandro Skansi
Cilj predmeta
Cilj predmeta je razviti u studenata svijest o pristupu marketingu vezano uz Internet. Razviti spoznaju o potencijalu podataka na internetu, potencijalu socijalnih mreža, foruma i ostalih servisa kao prodajnih kanala i izvora podataka za provođenje analiza u svrhu osmišljavanja adekvatnih strategija usmjerenih ka jačanju branda, prodajnih aktivnosti i jačanju lojalnosti poduzeću.
Sadržaj
Uvod u marketinške strategije na internetu. Potencijali Web-a. Sustavi preporuke na Web-u. Potencijali blogova. Potencijali foruma. Korištenje potencijala tražilica. Potencijali socijalnih mreža. Korištenje potencijala specifičnih servisa. Integracija internetskih izvora i planiranje marketinške aktivnosti. Tehnike dubinske analize podataka I dio. Tehnike dubinske analize II dio. Preventiva prekida ugovornih odnosa. Koncept plemena. Strateški pristup upravljanja portfeljem. Trendovi i budućnost.
Osnovna literatura:
Berry Michael, Linoff Gordon, Mining the Web: Transforming Customer Data into Customer Value, Wiley 2002.

Klepac, Goran ; Mršić, Leo: Poslovna inteligencija kroz poslovne slučajeve, Liderpress/TimPress, Zagreb, 2006
Preporučena dopunska literatura
Berry M. W. and Kogan J. (2010) Text mining applications and theory, Chichester,

Bird,S., Klein,E., and Loper,E. (2009). Natural Language Processing with Python. Sebastopol, O’Reilly

Russel M., Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, GitHub, and More, O’Rilley , 2013

Tsvetoval Maxim, Social Network Analysis for Startups: Finding connections on the social web, O’Rilley , 2011

Wiley.Miner, G. (2012). Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications, Oxford, Academic Press

Minimalni ishodi učenja

  1. Prosuđivati Internetske potencijale za provedbu marketinških aktivnosti
  2. Prosuđivati potencijale nestrukturiranih izvora podataka za marketinške aktivnosti
  3. Prosuđivati strategije analize iz internetskih izvora
  4. Odabrati adekvatnu strategiju planiranja kampanji, istraživanje tržišta, sprečavanje prekida ugovornih odnosa

Željeni ishodi učenja

  1. Preporučiti Internetske potencijale za provedbu marketinških aktivnosti
  2. Osmisliti potencijale nestrukturiranih izvora podataka za marketinške aktivnosti
  3. Osmisliti strategije analize iz marketinških izvora
  4. Osmisliti planiranje kampanji, istraživanje tržišta, sprečavanje prekida ugovornih odnosa