Organizacija digitalne agencije

Naziv predmeta
Organizacija digitalne agencije
Oznaka predmeta
10335
Semestar
6
Status predmeta
Obvezni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vanja Šebek, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objasniti koncepciju organizacija digitalne agencije kao modernog oblika organizacije poslovanja u kojem se intenzivno koristi informacijska i internetska tehnologija. Pri tome je važno studentima detaljno pojasniti tehnološke temelje, utjecaj promijene tehnologije na organizaciju, ali ukazati i na poslovno-menadžerske aspekte. Temeljni cilj predmeta je analizirati praksu klasične organizacije versus moderne, istražiti poslovno-tehnološke temelje današnjih digitalnih agencija, te proučiti njihovu dinamičnost, konkurentnost i održivost. Nastavni i pedagoški rad na predmetu će se temeljiti na prikazu uspješne i neuspješne domaće i strane prakse iz područja organizacije digitalnih agencija, analizi studija slučaja, pregledu inovativnih poslovnih modela i diskusijama njihove održivosti.
Sadržaj
P1: UVOD U DIGITALNU AGENCIJU. Što je digitalna agencija, njezina obilježja, njizini ciljevi, njezini mogući odjeli. V1: Izrada organigrama tvrtke P2: ODREĐENJE POJMA ORGANIZACIJA AGENCIJE. Povijest nastanka digitalnih agencija. Vrste i modeli agencija (full service, specializirane za pojedni segment, mješovite) V2: Izrada plana procesa unutar organigrama tvrtke P3: PROJEKTNE ORGANIZACIJE UNUTAR DIGITALNE AGECIJE. Prilagođavanje organizacije poslovnim projektima, nastanak novih radnih mjesta. V3: Analiza dosadašnjih modernih radih pozicija unutar organizacije i njihovih karakteristika te vrednovanje – studija slučaja i rasprava P4: OBILJEŽJA INTERNETSKE TEHNOLOGIJA KOJA UTJEČU NA OBLIKOVANJE DIGITALNE AGENVIJE. Određenje pojma i povijest nastanka različitih modela digitalnog oglašavanja i njihov utjecaj na organizaciju. V4: Primjena moderne tehologije u procesu komunikacije između različitih poslovnih jedinica. P5: RAZVOJ ALATA ZA ORGANIZACUJU RADNIH PROCESA UNUTAR DIGITALNIH AGENCIJA (generički servisi: alati za praćenje klijenata, alati za praćenje projekata, alati za evaluaciju rada, alati za razmjenu podataka) V5: Upoznavanje sa alatima za praćanje klijenata i pračenje projekata (zadaci u računalnoj učionici) P6: PROJEKTNI TIM UNUTAR DIGITALNE AGENCIJE . Kako se postavlja projektni tim, kako se prati rad projektnog tima, kako se potiče timski rad, kako se dijeli odgovornost za projekt. V6: Upoznavanje sa standardima i protokolima kod postavljanja projektonog zadatka i komunikafcije s projektnim timom (zadaci u računalnoj učionici) P7: ORGANIZACIJA DIGITALNE AGENCIJE U PERIODU EKSPANZIJE. Utjecaj životnog ciklusa razvoja agencije na rad, razvoj zaposlenika i kreiranje održive strukture komunikacije. V7: Planiranje radnog prosora u skladu sa organizacijom u periodu ekspanzije P8: PRAĆENJE TRENDOVA I OSMIŠLJAVANJE NOVIH OPISA RADNIH MJESTA. Predviđanje trendova razvoja digitalnih modela oglašavanja i njihov utjecaj na postojeće organizacijske strukture. Usvajanje novih pozicija i traženje djelatnika sa novim vještinama. V8: Predviđanje budućih trenova , studije slučaja P9: USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE DIGITALNOM AGENCIJOM Projektni pristup za svaku kampanju i svakog klijenta. Vodoravna i okomita organizacija. Načini usavršavanja djelatnika, praćenje uspješnosti rada, povratne informacije, praćenje učinkovitosti svakog zaposlenika, održavanje pozitivne atmosfere i ambijenta u kojem se znanje razmjenjuje. V9: Modeli motiviranja zaposlenika unutar organizacije P10: Uspostavljanje organizacije digitialne agencije od start up tvrtke do veličine korporacije. Praćenje rasta organizacije po svim fazama rasta agenecije V10: Primjeri i praktične vježbe P11: REGULIRANJE ORGANIZACIJE DIGITALNE AGENCIJE – protokoli koji se moraju poštivati. V11: istraživanje zakona vezanih uz čuvanje poslovnih tajni i zaštitu podataka unutar organizacijiskih protokola P12: ORGANIZACIJA KAO OGLEDALO POSLOVANJA: Etika u digitalnim agencijama uz primjere iz prakse. V12: Primjer kriznih situacija u poslovnoj organizaciji P13: RIZICI I SIGURNOST ORGANIZACIJISKIH STRUKTURA. Određenje utjecaja organizacije na ciljeve poslovanje. Sigurnost u organizaciji digitalnih agencijea i mehanizmi zaštite. Strateške, taktičke i operativne kontrole u digitalnoj agenciji. V13: primjeri i zadaci iz poslovnih procesa unutar digitalne agencije u računalnoj učionici P14: Sigurnosne tehnologije i njezin utjecaj na stvaranja organizacijskijh struktura. V14: Osmišaljavanje novih sigurnosnih mjera za nadolazeće oblike suradnji i komunikacija P15: PERSPEKTIVE ORGANIZACIJA DIGITALNIH AGENCIJA. Inovativni poslovni modeli digitalnih agencija. V15: Predviđanje budućih trendova poslovnih organizacija temeljem trenutno rapsoloživih tehnologija
Osnovna literatura:
Panian, Ž., Ćurko, K. (urednici): POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI, Element, 2010.
Turban E.,King D.,Lee J.,Liang P.,Turnban D.; ELECTRONIC COMMERCE 2010 A Managerial Perspective, Pearson, 2010.
D.Chaffey, : E-BUSINESS AND E-COMMERCE MANAGEMENT,Pearson Prentice Hall, 2009.
Preporučena dopunska literatura
Spremić, M.; MENADŽMENT I ELEKTRONIČKO POSLOVANJE, Narodne novine, 2004
Turban E.,King D.,Lee J.,Liang P.,Turban D.; ELECTRONIC COMMERCE 2010 Business, Technology, Society , Pearson Prentice Hall, 2010.,

Minimalni ishodi učenja

  1. Interpretirati obilježja organizacije digitalne agencije.
  2. Kritički prosuđivati temeljne vrste i modele organizacija.
  3. Usporediti obilježja internetskih tehnologija koje se koriste digitalnoj agenciji.
  4. Obrazložiti koncepte organizacije digitalne agencije u različitim fazama životnog ciklusa agencije.

Željeni ishodi učenja

  1. Kreirati organizaciju u digitalnoj agenciji.
  2. Razviti prikladan model organizacije koji se temelji na osnovnim čimbenicima njegove uspješnosti i konkurentnosti.
  3. Primjeniti temeljne internetske tehnologije, standarde i protokole u okruženju digitalne agencije.
  4. Odabrati modele organizacija sukladno veličini agencije i obujmu ponude i poslovanja.