Osnove ekonomije

Naziv predmeta
Osnove ekonomije
Oznaka predmeta
09332
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
7
Predavanja
45
Vježbe
30
Samostalni rad
135
Ukupno
210
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Nataša Trojak
mr. sc. Ratka Jurković, dipl. oec.
Cilj predmeta
Upoznati studente s osnovama poslovne ekonomije i razviti ekonomski način razmišljanja.
Sadržaj
Osnovni ekonomski pojmovi i problemi. Tržište. Ekonomske funkcije države. Ponuda i potražnja, elastičnost ponude i potražnje. Ponašanje potrošača. Troškovi i analiza troškova. Konkurentska tržišta i učinkovitost poslavanja. Nesavršena konkurencija i monopol. Tržište rada. Makroekonomika. Temeljni makroekjonomski pokazatelji. Strategije ekonomskog razvoja. Globalna ekonomija.
Osnovna literatura:
Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D. (2007) Ekonomija, Mate, Zagreb
Preporučena dopunska literatura
"Benić, Đ. (2011) Uvod u ekonomiju, Školska knjiga, Zagreb
Mankiw, N.G. (2006) Osnove ekonomije, Mate, Zagreb
Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2005) Mikroekonomija, Mate, Zagreb"

Minimalni ishodi učenja

  1. Objasniti osnovne pojmove i procese ekonomskog sustava.
  2. Objasniti međusobni odnos i utjecaj tržišta, potrošnje i proizvodnje u kontekstu sustava privređivanja i mikroekonomskog funkcioniranja tržišta.
  3. Preispitati učinak različitih makroekonomskih čimbenika na stanje gospodarstva i pojedinačnih poduzeća.

Željeni ishodi učenja

  1. Objasniti osnovne pojmove i procese ekonomskog sustava.
  2. Analizirati kako tržišta, potrošnja i proizvodnja utječu na sustav privređivanja i mikroekonomsko funkcioniranje tržišta.
  3. Vrednovati učinak različitih makroekonomskih čimbenika na stanje gospodarstva i pojedinačnih poduzeća.