Primjena teorije igara u marketingu

Naziv predmeta
Primjena teorije igara u marketingu
Oznaka predmeta
11414
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
4
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
60
Ukupno
120
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Robert Kopal
Mirko Talajić
Cilj predmeta
Ovaj kolegij uči studente kako primjenom teorija igara mogu donijeti bolje odluke. Kroz teoretski i praktični dio nastave studenti uvježbavaju različite strategije odlučivanja polazeći od informacija koje dobivaju s tržišta i od rivala na tržištu. Najvažniji cilj kolegija je da kod studenata razvije inovativni, stručni i matematički pristup realnim izazovima te ovdje stečenim znanjem budu nekoliko koraka ispred konkurencije (koja takvih znanja nema).
Sadržaj
Raščlamba segmenata teorije igara. Terminologija strukture igara. Klasifikacija igara. Simultane igre s čistim strategijama 1/2. Simultane igre s čistim strategijama 2/2. Simultane igre s mješovitim strategijama. Sekvencijalne igre 1/2. Sekvencijalne igre 2/2. Nesigurnost i informacije. Strateški potezi. Evolucijska teorija igara. Aukcije. Cjenovna konkurencija. Izravna inozemna ulaganja. Neprijateljsko preuzimanje poduzeća. Sprječavanje ulaska na tržište. Istraživanje i razvoj (randd) i patenti.
Osnovna literatura:
Kopal, R.; Korkut, D.: \\\"Uvod u teoriju igara – visokoškolski udžbenik\\\", Visoko učilište Effectus, 2012.
Preporučena dopunska literatura
Kopal, R.; Korkut, D.: Teorija igara -: praktična primjena u poslovanju, Comminus d.o.o. and VPŠ Libertas, Zagreb, 2011.
Carmichael, F.: A Guide to Game Theory. Financial Times/Prentice Hall; 1st edition, 2005.
Dixit, A., Skeath, S. i Reiley, D. H.: Games of Strategy. New York: W. W. Norton. 3rd edition, 2009.

Minimalni ishodi učenja

  1. Utvrditi segmente teorije igara i klasificirati igre.
  2. Preporučiti načine rješavanja problema simultanih igara s čistim i mješovitim strategijama te sekvencijalnih igara.
  3. Preporučiti rješavanje različitih problema nesigurnosti u igrama.
  4. Izabrati odgovarajuću primjenu određenog strateškog poteza.
  5. Izabrati odgovarajuću primjenu određene metode teorije igara u marketingu i poslovanju.

Željeni ishodi učenja

  1. Usporediti segmente teorije igara i klasificirati igre.
  2. Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju problema simultanih igara s čistim i mješovitim strategijama te sekvencijalnih igara.
  3. Argumentirati mišljenje pri praktičnom rješavanju različitih problema nesigurnosti u igrama.
  4. Argumentirati mišljenje pri primijeni strateških poteza.
  5. Kritički prosuđivati praktičnu primjenu metoda teorije igara u marketingu i poslovanju.