Psihologija u marketinškim komunikacijama

Naziv predmeta
Psihologija u marketinškim komunikacijama
Oznaka predmeta
10306
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
135
Ukupno
195
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Nataša Trojak
doc. dr. sc. Krešimir Žnidar
Cilj predmeta
Psihologija je temeljna paradigma marketinga, pa tako i digitalnog marketinga. U uzavrelom svijetu promjena i evolucije tehnologija primjećujemo ipak jednu konstantu – čovjeka. Kroz kolegij psihologije studenti usvajaju temeljne pojmove psihološke znanosti i pravce primjene u marketinškim komunikacijama koje utječu na potrošačko ponašanje. Tek obogaćeni znanjem o funkcioniranju čovjeka-kupca, čovjeka-prodavača, čovjeka-promatrača studenti mogu kasnije prepoznavati kognitivne, emotivne i bihevioralne procese te ih staviti u kontekst ponašanja potrošača.
Sadržaj
Odnos marketinga i psihologije; potrošačko donošenje odluka; utjecaj percepcije, učenja, stavova motivacije i ličnosti na potrošačko ponašanje; utjecaj okruženja na potrošače, njihovo ponašanje i potrošačko odlučivanje.
Osnovna literatura:
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., Loftus, G.R., Bem i D.J. i Maren, S. (2007.) Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Čorkalo, D. B. (2009.) Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena dopunska literatura
Donald C. Pennington (2004.) Osnove socijalne psihologije, Jastrebarsko, Naklada Slap
Gordon Foxall, Ronald E. Goldsmith, Stephen Brown (2006.) Psihologija potrošnje u marketingu, Jastrebarsko, Naklada Slap
Judith A. Hall, Mark L. Knapp (2010.) Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji, Jastrebarsko, Naklada Slap
Roger R. Hock (2004.) Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju, Jastrebarsko, Naklada Slap

Minimalni ishodi učenja

  1. Interpretirati ulogu psihologije u suvremenom marketingu.
  2. Interpretirati utjecaj perceptivnih procesa, učenja, stavova i ponašanja na procesuiranje informacija potrošača.
  3. Interpretirati odnos individualnih karakteristika potrošača i marketinške komunikacije.
  4. Interpretirati utjecaj okruženja na potrošačko ponašanje i marketinšku komunikaciju.

Željeni ishodi učenja

  1. Potvrditi međusobnu povezanost psihologije i marketinga u području marketinških komunikacija i potrošačkog ponašanja.
  2. Ocijeniti kako perceptivni procesi, učenje, stavovi i ponašanje utječu na kreiranje marketinških aktivnosti koje će utjecati na procesuiranje informacija potrošača.
  3. Evaluirajte utjecaj individualnih karakteristika pojedinca i percepcije marketinške komunikacije.
  4. Objasniti kako kontekst potrošačkog ponašanja i socijalni utjecaj utječu na kreiranje marketinške komunikacije koja će utjecati na potrošačko ponašanje.