Statistika

Naziv predmeta
Statistika
Oznaka predmeta
10322
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
45
Samostalni rad
105
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Toni Milun, struč.spec.oec.
Ivan Nađ
Cilj predmeta
Osposobiti studente da, koristeći se računalnim programom MS Excel, primjenjuju osnovne statističke tehnike i metode u grupiranju, tabličnom i grafičkom prikazivanju, analizi i interpretaciji statističkih podataka.
Sadržaj
Studenti će naučiti: grupirati podatke i prikazati ih grafički, odrediti odgovarajuću srednju vrijednosti i interpretirati je; odrediti mjere disperzije, koeficijente asimetrije i zaobljenosti. Obradit će regresijske modele: linearni, eksponencijalni i model potencije te trend modele: linearni i eksponencijalni; indekse (individualne i skupne). Inferencijalna statistika obuhvatit će odabir odgovarajućeg reprezentativnog uzorka, korištenje različitih testova za ispitivanje hipoteza: Studentov t-test, Fisherov test, ANOVA, tablica kontingencije.
Osnovna literatura:
Papić, M. (2014): Primijenjena statistika u MS Excelu (5. izdanje), Naklada Zoro, Zagreb
Preporučena dopunska literatura
"Šošić I. (2006). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.2. izdanje;
Šošić I., V. Serdar (2002). Uvod u statistiku. XII. izdanje. Zagreb: Školska knjiga; priručnici za programsku potporu"

Minimalni ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove vezane uz statistiku (statistički skup, vrste obilježja, grupiranje podataka, tablično i grafičko prikazivanje podataka)
 2. Odabrati i interpretirati ispravne metode za izračunavanje mjera srednje vrijednosti, te izračunati mjere disperzije, asimetrije i koncentracije.
 3. Primijeniti regresijske i korelacijske modele za analizu podataka
 4. Primijeniti regresijsku analizu na vremenskim nizovima za analizu trenda
 5. Izračunati i interpretirati individualne indekse u analizi podataka.
 6. Upravljati metodama inferencijalne statistike za odabir uzorka i procjenu parametara cjeline (populacije)

Željeni ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne pojmove vezane uz statistiku (statistički skup, vrste obilježja, grupiranje podataka, tablično i grafičko prikazivanje podataka)
 2. Odabrati ispravne metode za izračunavanje i interpretiranje mjera srednje vrijednosti, mjera disperzije, asimetrije i koncentracije.
 3. Primijeniti regresijske i korelacijske modele za analizu podataka, argumentirati mišljenje dobiveno rezultatima
 4. Primijeniti regresijsku analizu na vremenskim nizovima za analizu trenda, argumentirati mišljenje dobiveno rezultatima
 5. Izračunati i interpretirati individualne i skupne indekse u analizi podataka.
 6. Upravljati metodama inferencijalne statistike za odabir uzorka i procjenu parametara cjeline (populacije), argumentirati mišljenje dobiveno rezultatima