Strateško upravljanje digitalnim kampanjama

Naziv predmeta
Strateško upravljanje digitalnim kampanjama
Oznaka predmeta
10418
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Nada Kaurin Knežević
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objasniti koncepciju upravljanja digitalnim kampanja kao modernog oblika povezivanja kupaca i proizvoda/usluga, prilikom kojeg se intenzivno koristi informacijska i internetska tehnologija. Pri tome je važno studentima detaljno pojasniti tehnološke temelje, utjecaj promijene tehnologije na nastanak i održivost novih medija, ali ukazati i na poslovno-menadžerske aspekte kako optimizirati kampanje radi postizanja cilja kampanje. Temeljni cilj predmeta je analizirati praksu klasičnog vođenja kampanja versus modernog vođenja kampanja, istražiti poslovno-tehnološke alate za praćenje performansi kampanje, te osvijestiti dinamičnost, konkurentnost i održivost različiti modela kampanja. Nastavni i pedagoški rad na predmetu će se temeljiti na prikazu uspješne i neuspješne domaće i strane prakse iz područja strateškog upravljanja kampanjama, analizi studija slučaja, pregledu inovativnih poslovnih modela strateškog upravljanja te vizualiziranju budućih trendova i očekivanja od kampanja.
Sadržaj
Uvod u strateško upravljanje digitalnim kampanjama. Određenje pojma strateško upravljanje digitalnom kampanjom. Pregled digitalnih kampanja prema kanalima. Pregled kompletne digitalne kampanje. Timski pristup strategiji digitalne kampanje. Alati za praćenje i kreiranje digitalnih kampanja. Upravljanje leadovima i landing page-ovima. E-mail marketing i društvene mreže. Automatizacija marketinške kampanje. Izvješća i analize. Upravljanje marketinškim projektom. Upravljanje marketinškim budgetima. Strategija sinergije klasičnih kampanja i digitalnih kampanja. Rapid prototyping. Trendovi i novi oblici digitalnog oglašavanja.
Osnovna literatura:
Fedor Rocco „Marketinško Upravljanje“ 2000, Školska Knjiga Zagreb
Turban E.,King D.,Lee J.,Liang P.,Turnban D.; Electronic Commerce 2010 A Managerial Perspective, Pearson, 2010.
D.Chaffey, : E-Business And E-Commerce Management,Pearson Prentice Hall, 2009.
Ivan Bauer „Digitalni Marketing“ 2013, Zavod Za Udžbenike, Beograd
Roy A.Young, Allen M.Weiss, Dacid W.Stewart: „Marketing Champions“ 2006, John Wiley Ans Sons, New Jersey.
D. Chaffey : „Digital Marketing: Strategy, Implementation And Practice“, Pearson Prentice Hall, 2009.
Preporučena dopunska literatura
Spremić, M.; Menadžment I Elektroničko Poslovanje, Narodne Novine, 2004
Turban E.,King D.,Lee J.,Liang P.,Turban D.; Electronic Commerce 2010 Business, Technology, Society, Pearson Prentice Hall, 2010.

Minimalni ishodi učenja

 1. Interpretirati obilježja digitalnog oglašavanja
 2. Kritički prosuditi načine integracije digitalnih kanala u marketinške kampanje. Preispitati obilježja i razlike digitalnih kampanja od klasičnih te mogućnosti njihove sinergije.
 3. Vrednovati strategiju za digitalnu kampanju
 4. Ocijeniti koncepciju istraživanja noviteta na tržištu i mogućnosti implementacije noviteta u praksi
 5. Kritički prosuđivati perspektive digitalnih kampanja na različitim ciljnim skupinama
 6. Kreirati automatiziranu kampanju kroz jedan od marketing management alata

Željeni ishodi učenja

 1. Izvršiti evaluaciju različitih vrsta i formata digitalnih oglasa
 2. Obrazložiti prikladan oblik integracije digitalnih kanala u kampanje i utvrditi osnovne čimbenike njegove uspješnosti
 3. Kreirati strategiju nastupa na određenom tržištu, proces praćenja rezultata i proces implementacije kampanje
 4. Preispitati nove trendove u oglašavanju i njihov utjecaj na razvoj novih strategija digitalnog oglašavanja
 5. Valorizirati inovativan potencijal tehnologija i njegovu mogućnost implementacije u postojeće strategije digitalnog oglašavanja prema različitim ciljnim skupinama
 6. Kreirati kampanju na postojeće marketinške liste, kreirati trigere i akcije s obzirom na interakciju potrošača